UCB

POLITYKA PRYWATNOŚCI WITRYNY INTERNETOWEJ

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje w witrynie internetowej badania STARS opracowanej i prowadzonej przez firmę Parexel International w imieniu sponsora badania. Odpowiedzialność za zapoznanie się z całą zawartością polityki prywatności spoczywa na użytkowniku witryny internetowej.

Firma Parexel rozumie, jak istotna jest dla użytkowników ich prywatność. Informacje zbierane na temat użytkowników za pośrednictwem witryny internetowej badania STARS będą przechowywane i wykorzystywane zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki oraz obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami.

Pod nazwą „Parexel” rozumie się firmę Parexel International Corporation, 275 Grove Street, Newton, Massachusetts 02466, USA, oraz każdą firmę podlegającą kontroli Parexel International Corporation (na przykład filię Parexel International Corporation). Firma Parexel może udostępniać informacje swoim filiom. Takie dane będą chronione zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności.

OGÓLNIE O ZBIERANYCH INFORMACJACH
Jedyne informacje, jakie zbieramy na temat użytkowników naszej witryny, to:

  • informacje pozyskiwane za pomocą plików cookie,
  • informacje zbierane w dziennikach witryny internetowej lub
  • w przypadku funkcji „Poleć znajomemu” – tymczasowo przechowywane informacje podane w formularzu „Poleć znajomemu”.

W witrynie internetowej badania STARS znajduje się zautomatyzowany kwestionariusz, którego wypełnienie pozwala ustalić, czy użytkownik spełnia warunki niezbędne do udziału w badaniu STARS. Dane podawane w kwestionariuszu nie są przechowywane ani udostępniane, a jedynie służą za podstawę do wyświetlenia wyniku działania kwestionariusza.  Odpowiedzialność za podanie w kwestionariuszu dokładnych informacji spoczywa na użytkowniku. Podanie niedokładnych informacji będzie miało wpływ na wyświetlony w kwestionariuszu wynik, który pozwala określić, czy użytkownik będzie kwalifikować się do udziału w badaniu STARS.

DANE OSOBOWE I DANE UMOŻLIWIAJĄCE IDENTYFIKACJĘ
Dane osobowe oraz dane umożliwiające identyfikację to dane, które można powiązać z konkretną osobą. Przykładem danych osobowych lub danych umożliwiających identyfikację są imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia oraz wszystkie inne informacje powiązane z tymi danymi umożliwiającymi identyfikację.

FUNKCJA „POLEĆ ZNAJOMEMU”
Witryna internetowa badania STARS korzysta z wtyczki WordPress o nazwie „Gravity forms”, która umożliwia udostępnienie adresu witryny internetowej badania STARS znajomemu. Formularz pobiera na pewien czas dane kontaktowe użytkownika oraz dane kontaktowe znajomego użytkownika, aby udostępnić temu ostatniemu adres witryny internetowej badania STARS. Witryna internetowa badania STARS została opracowana w taki sposób, aby usuwać te dane, gdy w wyniku kliknięcia przycisku „Wyślij” informacja o witrynie badania STARS zostanie przekazana odbiorcy.

PLIKI COOKIE
Dzięki plikom cookie zbieramy podstawowe informacje o sposobie, w jaki użytkownik korzysta z witryny internetowej. Pliki cookie zawierają krótkie informacje, które nasz serwer przesyła do przeglądarki użytkownika, gdy ten odwiedza witrynę internetową badania STARS. Każdemu komputerowi, który uzyskuje dostęp do witryny internetowej STARS,  przypisywany jest inny plik cookie. W plikach cookie można zapisywać różne rodzaje danych. Na podstawie zawartości plików cookie możemy analizować sposób korzystania z witryny internetowej badania STARS. Nie łączymy danych podstawowych z plików cookie z danymi umożliwiającymi identyfikację. W większości przeglądarek można wybrać opcję pozwalającą odrzucić wszystkie pliki cookie.  Jednocześnie należy pamiętać, że po odrzuceniu plików cookie niektóre części witryny internetowej badania STARS mogą działać niepoprawnie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w serwisie allaboutcookies.org.

ADRESY IP
Adres IP to numer przypisany komputerowi / urządzeniu mobilnemu użytkownika przez dostawcę usług internetowych, dzięki któremu komputer / urządzenie mobilne może łączyć się z internetem. Firma Parexel zbiera i przechowuje w dziennikach witryny jedynie pełne adresy IP (patrz sekcje Dzienniki witryny i Google Analytics poniżej).

DZIENNIKI WITRYNY
W dziennikach witryny zapisujemy podstawowe dane dotyczące wizyty użytkownika w witrynie badania STARS, takie jak godzina i data wizyty, strony witryny badania STARS przeglądane w czasie wizyty oraz adresy IP. Firma Parexel nie zbiera bezpośrednio ani nie przechowuje dzienników witryny. Dzienniki witryny badania STARS są przetwarzane przez podmiot zewnętrzny – Names.co.uk – który odpowiada za hosting witryny. Dzienniki są wykorzystywane, gdy zachodzi potrzeba rozwiązania problemów użytkownika związanych z korzystaniem z witryny przez parsowanie dzienników serwera sieciowego i wyświetlanie w interfejsie odpowiednich ostrzeżeń i komunikatów o błędzie. Zwykle nie podejmujemy prób identyfikowania użytkowników na podstawie dzienników witryny internetowej, jednak jeśli uznamy, że doszło do naruszenia bezpieczeństwa komputerowego lub złamania związanych z nim przepisów, możemy udostępnić te informacje odpowiednim organom ścigania.

GOOGLE ANALYTICS
Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics – usługi analizy ruchu w witrynie internetowej oferowanej przez Google, Inc. („Google”), która wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwić zespołowi odpowiedzialnemu za witrynę internetową analizę sposobów korzystania z niej przez użytkowników. Informacje wygenerowane przez pliki cookie i dotyczące sposobów korzystania z witryny internetowej przez użytkownika zostaną przekazane Google i będą tam przechowywane zgodnie z polityką prywatności Google:

Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl

Firma Parexel korzysta z opcji anonimizowania adresów IP dostępnej w ramach usługi Google Analytics. Funkcja anonimizowania zmienia cztery ostatnie cyfry adresu IP użytkownika zapisanego w pamięci na zera zaraz po wysłaniu adresu do sieci Analytics Collection Network. W tym przypadku pełny adres IP nie jest nigdy zapisywany na dysku.

DANE ZAGREGOWANE
Dane dotyczące wizyty użytkownika w witrynie internetowej badania STARS zebrane przez Google Analytics i zapisane w plikach cookie połączymy do postaci danych zagregowanych, które nie zawierają żadnych umożliwiających identyfikację konkretnej osoby informacji. Tak przygotowane dane zagregowane udostępnimy sponsorowi badania STARS i/lub jego konsultantom. Okresowo będziemy prowadzić analizę danych zagregowanych i na tej podstawie postaramy się wprowadzać ulepszenia w działaniu witryny internetowej badania STARS. Możemy też udostępnić dane zagregowane naszym partnerom, aby pomóc im w lepszym projektowaniu witryn internetowych badań klinicznych.

WYKORZYSTYWANIE I UJAWNIANIE
Nie będziemy zbierać, wykorzystywać ani ujawniać danych użytkowników witryny internetowej badania STARS w celach innych niż opisane w polityce prywatności. Jeśli cele te kiedykolwiek ulegną zmianie, zaktualizujemy politykę prywatności w witrynie internetowej badania STARS. Takie dane wykorzystujemy jedynie i ujawniamy na następujące sposoby:

  • UDOSTĘPNIANIE DANYCH OŚRODKOM BADAWCZYM
    Możemy przekazywać dane zagregowane (zdefiniowane powyżej) i/lub informacje z usługi Google Analytics ośrodkowi prowadzącemu badanie kliniczne STARS.  Przekazujemy je w celu określenia, w jaki sposób odwiedzający znajdują witrynę internetową i jak się po niej poruszają. Dane te są całkowicie zanonimizowane. Więcej informacji na temat związanej z tym procedury można znaleźć w powyższej sekcji Google Analytics.
  • PRZEDSTAWICIELE I DOSTAWCY USŁUG
    Możemy korzystać z usług innych firm lub osób w zakresie prac konserwacyjnych dotyczących witryny internetowej badania STARS. Podmioty te mogą potrzebować informacji zbieranych za pośrednictwem witryny internetowej badania STARS, aby wykonać powierzone im zadania.

Podmioty zewnętrzne mające dostęp do informacji o adresach IP mogą być zobowiązane do ujawnienia ich zgodnie z wymogami prawa bądź w reakcji na nakaz rewizji lub wezwanie do sądu czy nakaz sądowy. Ujawnienie danych może być również konieczne w celu ochrony naszych praw, zapewnienia bezpieczeństwa i spójności witryny internetowej badania STARS, podjęcia środków ostrożności w celu uniknięcia odpowiedzialności lub w sytuacjach niebezpiecznych, jeśli zagrożone jest bezpieczeństwo fizyczne. Zaistnienie takich okoliczności wymagających ujawnienia danych jest mało prawdopodobne, ale użytkownik powinien mieć świadomość, że mogą one mieć miejsce.

ODNOŚNIKI DO INNYCH WITRYN INTERNETOWYCH
Witryna internetowa badania STARS może zawierać odnośniki do innych witryn. Użytkownik zostanie o tym poinformowany za pośrednictwem komunikatu w wyskakującym oknie. Użytkownik powinien pamiętać, że nie mamy kontroli nad działaniem witryn prowadzonych przez innych operatorów, na które użytkownik trafia przez odnośniki w naszej witrynie lub w inny sposób. Należy zawsze sprawdzać politykę prywatności odwiedzanej witryny internetowej, aby dowiedzieć się, w jaki sposób operator tej witryny zbiera dane użytkowników i co z nimi robi.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH oraz RYZYKO ZWIĄZANE Z TRANSMISJĄ PRZEZ INTERNET
Mamy świadomość, że żadna forma przesyłania danych przez internet nie jest całkowicie bezpieczna i wolna od błędów. Utrzymujemy odpowiednie procedury techniczne, fizyczne i organizacyjne, których zadaniem jest zabezpieczenie danych zbieranych za pośrednictwem witryny internetowej badania STARS przed nieupoważnionym lub niepraworządnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, zmianą, ujawnieniem lub udzieleniem do nich dostępu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za dopilnowanie, aby komputer / urządzenie mobilne, z którego korzysta, były odpowiednio zabezpieczone przed działaniem złośliwego oprogramowania, trojanów, wirusów i robaków komputerowych. Bez zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa na komputerze / w urządzeniu mobilnym użytkownik ryzykuje, że udostępniane informacje zostaną ujawnione nieupoważnionym podmiotom zewnętrznym. Podobnie, mimo starań, jakie firma Parexel podejmuje, by chronić dane użytkowników, zawsze istnieje ryzyko, że nieupoważniony podmiot zewnętrzny zdoła pokonać nasze zabezpieczenia lub przechwycić transmisję danych łączem internetowym.

POWIADOMIENIE O ZMIANACH
Wraz ze zmianą praw i rozporządzeń dotyczących zachowania prywatności możemy zostać zmuszeni do zmiany lub aktualizacji polityki prywatności bez wcześniejszego powiadomienia. W celu ustalenia, czy od wizyty w witrynie internetowej zostały wprowadzone zmiany w polityce prywatności, użytkownik może sprawdzić informację o ostatniej aktualizacji widoczną na dole strony. Korzystanie z naszej witryny internetowej oznacza zgodę na warunki zmienionej polityki prywatności, dlatego należy regularnie sprawdzać jej zawartość, by pozostawać na bieżąco z jej postanowieniami. Politykę prywatności należy wydrukować, zapisać i zatrzymać do wglądu jej kopię (dotyczy to także wersji zmienionych).

PRAWA DOSTĘPU
Firma Parexel zapewni na żądanie dostęp do zebranych o użytkowniku informacji odpowiednio do stopnia, w jakim zebrane informacje mogłyby umożliwić firmie Parexel zidentyfikowanie użytkownika na ich podstawie. Z zastrzeżeniem wszelkich wymogów prawnych użytkownik ma możliwość poprawy, zmiany lub usunięcia niedokładnych informacji w uzasadnionym zakresie. W tym celu użytkownik powinien skontaktować z osobą odpowiedzialną za kwestie prywatności, której dane kontaktowe podano poniżej.

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI GOOGLE ANALYTICS
Informacje z Google Analytics przechowujemy wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów, w których są one przetwarzane.

DANE KONTAKTOWE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA KWESTIE PRYWATNOŚCI
Pytania i uwagi dotyczące niniejszej polityki prywatności lub naszych praktyk należy kierować na adres:

Parexel International
The Quays, 101-105 Oxford Road
Uxbridge, Middlesex UB8 1LZ
Wielka Brytania

UK_DPO@parexel.com

DODATKOWE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO
Wiadomości, zapytania lub prośby dotyczące skorzystania z praw do informacji (np. uzyskania dostępu do danych) lub skargi na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych obowiązującego w Unii Europejskiej (rozporządzenie Komisji Europejskiej 2016/679 lub RODO) można również kierować do inspektora ochrony danych osobowych w firmie Parexel pocztą, na adres Parexel International GmbH, EU Data Protection Officer / Datenschutzbeauftragter, Am Bahnhof Westend 15, D-14059 Berlin, Niemcy, lub na adres e-mail EU_DPO@Parexel.com.

Osoby fizyczne na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego mają prawo wnieść skargę dotyczącą sposobu przetwarzania ich danych osobowych do organu nadzorczego (organu ochrony danych), który jest odpowiedzialny za regulację zgodności z RODO. Lista wszystkich organów nadzorczych UE jest dostępna w witrynie internetowej Komisji Europejskiej:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

ZASTRZEŻENIE PRAW
Firma Parexel zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych użytkowników zgodnie z wymogami prawa lub w odpowiedzi na należycie uzasadnione wnioski organów rządowych o udzielenie informacji.