UCB

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na webovou stránku studie STARS, kterou jménem zadavatele studie vyvinula a spravuje společnost Parexel International. Jste zodpovědní za pečlivé a úplné přečtení těchto zásad ochrany osobních údajů.

Společnost Parexel International respektuje důležitost Vašeho soukromí. Informace, které o Vás získáme na webové stránce studie STARS, budeme udržovat a používat v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a platnými zákony, pravidly a předpisy.

Odkazy na společnost „Parexel“ znamenají společnost Parexel International Corporation, 275 Grove Street, Newton, Massachusetts 02466 Spojené státy americké, včetně jakékoli společnosti, kterou společnost Parexel International Corporation řídí (například dceřiná společnost společnosti Parexel International Corporation). Společnost Parexel může sdílet informace se svými dceřinými společnostmi a tyto informace budou chráněny v souladu s těmito podmínkami zásad ochrany osobních údajů.

SHRNUTÍ INFORMACÍ, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME
Pokud používáte naše webové stránky, jedinými shromažďovanými informacemi budou:

  • informace prostřednictvím používání souborů cookie,
  • informace shromážděné ve webových protokolech nebo
  • v případě použití funkce „Doporučit přítele“ dočasně informace požadované formulářem „Doporučit přítele“.

Tyto webové stránky studie STARS nabízejí automatický dotazník, který vám pomůže zjistit, zda splňujete podmínky k účasti ve studii STARS. Tento dotazník neukládá ani nesdílí poskytnuté informace, ale dočasně zobrazuje výsledek dotazníku.  Vezměte prosím na vědomí, že jste zodpovědní za správnost informací, které odešlete. Nepřesné informace ovlivní výsledky automatizovaných dotazníků, jež potvrzují, zda se můžete kvalifikovat k účasti ve studii STARS.

OSOBNÍ ÚDAJE nebo OSOBNĚ IDENTIFIKOVATELNÉ INFORMACE
Osobní údaje nebo osobně identifikovatelné informace jsou informace, které lze vysledovat zpět k jednotlivci. Mezi osobní identifikační údaje patří vaše jméno, domovská adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum narození a další informace, které souvisejí s těmito identifikačními údaji.

FUNKCE „DOPORUČIT PŘÍTELE”
Tato webová stránka studie STARS používá plugin WordPress s názvem „Gravity forms“, který umožňuje sdílet tuto webovou stránku studie STARS s přítelem. Tento formulář dočasně shromažďuje vaše kontaktní údaje a kontaktní údaje přítele za účelem sdílení webové stránky studie STARS s přítelem. Webová stránka studie STARS je navržena tak, aby odstranila tyto informace, jakmile budou informace o této webové stránce studie STARS odeslány příjemci klepnutím na tlačítko Submit (Odeslat).

SOUBORY COOKIE
Shromažďujeme základní údaje o vašem využívání našich webových stránek prostřednictvím souborů cookie. Soubor cookie je malá informace, kterou náš server pošle do vašeho webového prohlížeče při přístupu k serveru webové stránky studie STARS. Každému počítači, na kterém se otevřou webové stránky studie STARS, je společností PAREXEL přiřazen jiný soubor cookie. Soubory cookie jsou schopny ukládat mnoho typů dat. Soubory cookie nám mohou pomoci analyzovat používání webové stránky studie STARS. Nepropojujeme základní údaje ze souborů cookie s informacemi umožňujícími identifikaci osob. Většinu softwarových prohlížečů lze nastavit tak, aby odmítaly všechny soubory cookie.  Nezapomeňte však, že některé části webové stránky studie STARS nemusejí při odmítnutí souborů cookie pracovat správně. Více informací naleznete na stránkách allaboutcookies.org

IP ADRESA
IP adresa je číslo, které vám přidělil poskytovatel internetových služeb, abyste měli přístup na internet. Společnost Parexel shromažďuje nebo ukládá do webových protokolů pouze úplnou IP adresu (viz níže uvedené webové protokoly a Google Analytics).

WEBOVÉ PROTOKOLY
Webové protokoly zaznamenávají základní údaje o vaší návštěvě webové stránky studie STARS, jako je datum a čas návštěvy, stránky webové stránky studie STARS zobrazené během návštěvy a IP adresy. Společnost Parexel přímo neshromažďuje ani neukládá webové protokoly. Webové protokoly pro webovou stránku studie STARS zpracovává společnost třetí strany s názvem Names.co.uk, která je hostitelem této webové stránky, a jsou nezbytné při odstraňování problémů uživatele v rámci webových stránek analýzou protokolů webového serveru a zobrazením příslušných varování a chybových zpráv v rozhraní. Obvykle se z webových protokolů nesnažíme identifikovat jednotlivce. Webové protokoly však mohou být sdíleny s orgány činnými v trestním řízení, pokud se domníváme, že došlo k porušení počítačové bezpečnosti nebo souvisejících zákonů.

GOOGLE ANALYTICS
Tyto webové stránky využívají službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“), která využívá soubory cookie k tomu, aby pomohla webovému týmu analyzovat, jak uživatelé využívají tyto stránky. Informace generované soubory cookie o vašem používání webových stránek budou předány a uloženy společností Google v souladu se zásadami ochrany osobních údajů:

Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl

Společnost Parexel využívá anonymizovanou IP adresu v rámci služby Google Analytics. Funkce anonymizování IP v analytických souborech nastaví poslední čtyři číslice Vaší IP adresy na nuly v paměti krátce po odeslání do Analytics Collection Network. Celá IP adresa se v tomto případě nikdy nezapisuje na disk.

SOUHRNNÉ ÚDAJE
ZKOMBINUJEME INFORMACE OD GOOGLE ANALYTICS A SOUBORECH COOKIE, KTERÉ POSKYTNE VAŠE NÁVŠTĚVA, S INFORMACEMI OD OSTATNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ WEBOVÉ STRÁNKY STUDIE STARS, ABYCHOM VYTVOŘILI SOUHRNNÉ ÚDAJE, KTERÉ NEOBSAHUJÍ ŽÁDNÉ JEDNOZNAČNĚ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Tyto souhrnné údaje budeme sdílet se zadavatelem studie STARS a/nebo jeho konzultanty. Pravidelně tyto souhrnné údaje analyzujeme a zjištění používáme ke zlepšení webové stránky studie STARS. Tyto souhrnné údaje můžeme také sdílet s našimi partnery, abychom jim pomohli lépe navrhovat webové stránky pro klinické výzkumné studie.

POUŽITÍ A ZVEŘEJNĚNÍ
Nebudeme shromažďovat, používat nebo zveřejňovat informace uživatelů webové stránky studie STARS pro jakýkoli jiný účel, než který je popsán v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Pokud se toto použití kdykoli změní, aktualizujeme zásady ochrany soukromí na webové stránce studie STARS. Tyto informace používáme a zveřejňujeme pouze následujícími způsoby:

  • SDÍLENÍ INFORMACÍ SE STUDIJNÍMI PRACOVIŠTI
    Souhrnné údaje (jak je definováno výše) a /nebo analytické informace Google můžeme předat na pracoviště studie STARS, které provádí tuto klinickou výzkumnou studii, jež je předmětem zájmu.  Důvodem je zjistit, jak je pracoviště nalézáno a jak je k němu uživatel směrován a je to zcela anonymizované. Další informace o tom, jak se to provádí, naleznete výše v části Google Analytics.
  • ZÁSTUPCI A POSKYTOVATELÉ SLUŽEB
    Můžeme uzavřít smlouvu s jinými společnostmi a jednotlivci, aby za nás prováděli funkce údržby související s webovými stránkami studie STARS. K výkonu svých funkcí mohou potřebovat přístup k informacím shromážděným prostřednictvím této webové stránky studie STARS.

Třetí strany, které mají přístup k informacím o IP adrese, mohou být povinny je zveřejnit, aby vyhověly zákonům nebo předpisům nebo v reakci na příkaz k prohlídce, předvolání nebo soudní příkaz. Zveřejnění může být také vhodné k ochraně našich zákonných práv, k ochraně bezpečnosti nebo integrity webové stránky studie STARS, abychom mohli přijmout opatření proti finanční odpovědnosti nebo v případě mimořádných událostí, pokud se předpokládá, že je ohrožena fyzická bezpečnost. Tyto typy zveřejnění jsou nepravděpodobné, ale chceme, abyste věděli, že jsou možné.

ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY
Webové stránky studie STARS mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. O tomto budete informováni prostřednictvím vyskakovacího okna s upozorněním na přesměrování webových stránek. Při přístupu na webové stránky provozované jinými stranami, ať už prostřednictvím odkazů na našich webových stránkách nebo jinak, nezapomeňte, že nemáme vliv na to, co se děje na těchto webových stránkách. Měli byste vždy zkontrolovat zásady ochrany osobních údajů navštívených webových stránek, abyste se ujistili, jak provozovatel těchto webových stránek shromažďuje informace o vás a co bude s těmito informacemi dělat.

RIZIKA INTERNETOVÉHO PŘENOSU
Připouštíme, že žádný internetový přenos není 100% bezpečný ani bezchybný. Udržujeme vhodné technické, fyzické a organizační postupy k ochraně informací shromážděných prostřednictvím této webové stránky studie STARS před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním a/nebo před náhodnou ztrátou, změnou, zveřejněním nebo přístupem. Je vaší povinností zajistit, aby byl počítač / mobilní telefon, který používáte, dostatečně zabezpečen a chráněn před škodlivým softwarem, trojskými koni, počítačovými viry a programy s červy. Bez odpovídajících bezpečnostních opatření hrozí, že informace, které poskytnete, budou zpřístupněny neoprávněným třetím stranám. Podobně navzdory snahám společnosti Parexel chránit vaše informace existuje vždy určité riziko, že si neoprávněná třetí strana najde cestu, jak obejít naše bezpečnostní systémy, nebo že přenosy vašich informací přes internet budou zachyceny.

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ
Vzhledem k tomu, že se zákony a předpisy o ochraně osobních údajů vyvíjejí, může být nutné revidovat nebo aktualizovat naše zásady ochrany osobních údajů bez předchozího upozornění. Zda byly tyto zásady ochrany osobních údajů od poslední návštěvy revidovány, zjistíte odkazem na popisek „poslední aktualizace“ v dolní části této stránky. Používáním našich webových stránek vyjadřujete souhlas s podmínkami revidovaných zásad ochrany osobních údajů, a proto byste měli tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovat, abyste si byli jisti znalostí těchto podmínek. Vytiskněte si, uložte a uchovávejte kopii zásad ochrany osobních údajů (a jakékoli revidované verze) ve svých záznamech.

PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA
Pokud by shromážděné informace umožnily společnosti Parexel identifikovat vás na základě shromážděných informací, poskytne vám Parexel na požádání přiměřený přístup k těmto informacím. Podle zákonných požadavků máte dostatečnou možnost opravit, změnit nebo odstranit informace, které jsou nepřesné. Můžete tak učinit kontaktováním pověřence pro ochranu osobních údajů, jak je uvedeno níže.

UCHOVÁVÁNÍ ANALYTICKÝCH INFORMACÍ GOOGLE
Analytické informace Google budeme uchovávat pouze po dobu, po kterou to budou vyžadovat pro účely, pro které jsou zpracovávány.

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Otázky nebo připomínky k těmto zásadám ochrany osobních údajů nebo k našich postupům zasílejte na adresu:

Parexel International
The Quays, 101-105 Oxford Road
Uxbridge, Middlesex UB8 1LZ
Velká Británie

UK_DPO@parexel.com

DALŠÍ INFORMACE PRO OBYVATELE EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU
Komunikace, dotazy nebo žádosti o uplatnění práv na informace (např. přístup k údajům) nebo stížnosti podle obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (nařízení Evropské komise 2016/679 nebo GDPR) lze také adresovat pověřenci pro ochranu osobních údajů společnosti Parexel v EU, poštou na adresu Parexel International GmbH, EU Data Protection Officer / Datenschutzbeauftragter, Am Bahnhof Westend 15, D-14059 Berlín, Německo, nebo e-mailem na adresu EU_DPO@Parexel.com.

V rámci Evropského hospodářského prostoru mají jednotlivci právo ze zákona si stěžovat na způsob nakládání s jejich osobními údaji u dozorového úřadu (orgánu pro ochranu údajů), který je odpovědný za regulaci souladu s GDPR. Seznam všech orgánů dohledu EU je k dispozici na webových stránkách Evropské komise:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

VYHRAZENÍ PRÁV:
Společnost Parexel si vyhrazuje právo sdílet informace jednotlivce podle zákonů nebo řádně schválených žádostí o informace ze strany státních orgánů.